การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบงบการเงินและบริหารพัสดุของ ตร. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 63

เลขที่หนังสือ
0010.33/3812
ลงวันที่

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบงบการเงินและบริหารพัสดุของ ตร. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 63