รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 ของ ตร. เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

เลขที่หนังสือ
สงป. ที่ 0010.32/4392
ลงวันที่

รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 ของ ตร. เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (หน่วยงานผู้เบิกที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 หน่วย)