ขอให้ชี้แจงข้อตรวจพบของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65

เลขที่หนังสือ
ด่วนที่สุด กช. 0010.32/399
ลงวันที่

ขอให้หน่วยงานผู้เบิก จำนวน 98 หน่วย ชี้แจงพร้อมเอกสารประกอบ ส่งให้ กช. ภายในวันที่ 23 ก.พ.66