สู่ กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน

หนังสือแจ้งหน่วย

รายการประจำเดือน

ข่าวสารกองบัญชี

ม.ค.
23
2566

ขอข้อมูลประกอบการกำหนดรหัสกิจกรรมย่อย ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เลขที่หนังสือ
กช. ที่ 0010.32/145-164
ลงวันที่

รายการพักสินทรัพย์คงค้าง

รายการคงค้าง

ผู้บังคับบัญชา

ภาพกิจกรรม

b1

rectangle68

rectangle69

rectangle70

rectangle71

rectangle72

rectangle73

rectangle74

สถานะการใช้จ่าย

ระบบรายงานการรับและการใช้จ่าย

© 2023 Copyrights. All rights reserved. Accountancy Division, Office of Budget and Finance.