ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ GFMIS Token Key
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชี 0010.012/864
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินฯ
วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารฯ
หนังสือคู่มือการบันทึกรายการโอนขายบิลฯ
โอนขายบิลผ่าน webonline
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 0010.33/ว15
การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้างคงค้าง 0010.33/555
แนวทางการตรวจสอบการบันทึกบัญชี
การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 0010.322/1365
เรื่อง เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลบัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร 0010.32/1170
แจ้งหนังสือเวียน , ปิดงวดและปรับปรุงบัญชี , แก้ไขใบนำฝาก , แก้ไข รับ-ส่ง-เบิกจ่ายใน GFMIS
ส่งข้อมูลให้หน่วยงานผู้เบิกตรวจสอบแก้ไขงบทดลอง
การประเมินผลด้านบัญชีบริหาร 0010.32/611
เอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.2561
การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 0010.32/2657
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.2561 บชก., บช.ตชด., ภาค1-4
หนังสือ กช.ที่ 0010.32/931 ลง 4 ก.ค. 61 เรื่อง การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.61 0010.32/931
รายการคงค้าง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
กำชับการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 0010.33/ว 24
เรื่อง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลบัญชีแยกประเภท 0010.32/956
การส่งรายงานประจำเดือน 0423.3/ว264
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 กค 0409.3/ว264
เรื่อง การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS Web Online กค 0409.3/ว276
แนวทางการตรวจสอบข้อมูลบัญชี 0423.3/ว 37
รายการคงค้าง ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. 0010.32/1451
เคารพธงชาติ
ภาพธรรมชาติ