โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีให้กับหน่วยงานผู้เบิกในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ที่ทำการตำรวจภูธรภาค 1

ลงวันที่

พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์  อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก.กช. พร้อมเจ้าหน้าที่ กช. เข้าพบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 11 หน่วย เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ให้กับหน่วยงานผู้เบิกในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันที่ 25 มิ.ย.67 ณ ที่ทำการตำรวจภูธรภาค 1