รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 มิ.ย.66

เลขที่หนังสือ
0010.33/1452
ลงวันที่

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ 30 มิ.ย. 66 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 306 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว เร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วน ถูกต้อง ดังนี้

1.รายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัว หรือค่าใช้จ่ายแล้วแต่กรณี ด้วยคำสั่งงาน สท.13 ประเภทเอกสาร AA หรือ JV

2.รายการบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง กรณีเบิกจ่ายตามงวดงานแล้วให้ดำเนินการล้างบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างเป็นบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ด้วยคำสั่งงาน สท.13 ประเภทเอกสาร  AA

3.กรณีบัญชีพักสินทรัพย์ที่คงค้างซึ่งเกิดจากการปรับปรุงบัญชีให้จับคู่เคลียร์รายการ ด้วยคำสั่งงาน สท.13 ประเภทเอกสาร JJ