มอบพระผงพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์เปิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2543 ให้แก่ผู้เช่าบูชา เพื่อสมทบเข้าเป็นเงินสวัสดิการข้าราชการตำรวจกองบัญชี

ลงวันที่

เมื่อเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2565 พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์  อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก.กช. มอบพระผงพุทธโสธร   รุ่นประวัติศาสตร์เปิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2543
ให้แก่ผู้เช่าบูชาเพื่อสมทบเข้าเป็นเงินสวัสดิการข้าราชการตำรวจกองบัญชี โดยมี ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง อัญชลี  อังคะนาวิน ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กช. เป็นผู้แทนในการรับมอบ