ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐเพื่อการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Facebook Live