• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

กรมบัญชีกลางดำเนินการระงับการผ่านรายการรหัสบัญชีแยกประเภทพักอาคารเพื่อการพักอาศัย (1205010102)และบัญชีพักอาคารสำนักงาน(1205020102)ฯ

“ด่วน”
         กรมบัญชีกลางได้ระงับการผ่านรายการบัญชีพักอาคารเพื่อการพักอาศัย และบัญชีพักอาคารสำนักงาน  ดังนั้น หน่วยงานผู้เบิกใดที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยบันทึกเป็นบัญชีดังกล่าว จะไม่สามารถดำเนินการตรวจรับงานในระบบ GFMIS ได้ ให้แจ้งเลขที่เอกสาร (PO) และรายละเอียดตามสัญญาจ้างแต่ละงวดงานที่ยังไม่ได้ตรวจรับงาน ให้ กช.สงป. วันที่ 11 เม.ย.57 กรณีหน่วยงานผู้เบิกมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ 0 2205 1627 หรือ 0 2205 2105” 

รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชกาตำรวจผู้รับผิดชอบงานด้านบัญชี

ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้รับผิดชอบงานด้านบัญชี ระดับ สว.ขึ้นไป 

หนังสือ 0010.34/187 ลง 13 ก.พ.2557

หนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.323/432 ลง 23 ม.ค.57 เรื่อง การบันทึกข้อมูลรหัสกิจกรรมย่อยการออกตรวจเพื่อปราบปรมอาชญากรรมและการกระทำผิดในเขตน่านน้ำและทางทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

หนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.323/432 ลง 23 ม.ค.57 เรื่อง การบันทึกข้อมูลรหัสกิจกรรมย่อยการออกตรวจเพื่อปราบปรมอาชญากรรมและการกระทำผิดในเขตน่านน้ำและทางทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th