• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

ตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 12 เดือน ตามตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

หนังสือ สงป. ที่ 0010.323/6141 ลง 7 ต.ค.56 ตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 12 เดือน ตามตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

การจัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

หนังสือ สงป. ที่ 0010.323/6012  ลง 30 ก.ย.2556

หนังสือ สงป. ที่ 0010.323/6013  ลง 30 ก.ย.2556

หนังสือ สงป. ที่ 0010.323/6014 ลง 30 ก.ย.2556

หนังสือ สงป. ที่ 0010.323/6015 ลง 30 ก.ย.2556

หนังสือ สงป. ที่ 0010.323/6016 ลง 30 ก.ย.2556

หนังสือ สงป. ที่ 0010.323/6017 ลง 30 ก.ย.2556

หนังสือ สงป. ที่ 0010.323/6019 ลง 30 ก.ย.2556

 

หนังสือ สงป. ที่ 0010.323/5997 ลง 30 ก.ย.56 ขอข้อมูลการจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามตัวชี้วัดที่ 3 ฯ

หนังสือ สงป. ที่ 0010.323/5997 ลง 30 ก.ย.56 เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

การดำเนินการตามข้อเสนอแนะรายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หนังสือ ตร. ที่ 0010.323/ว 87 ลง 19 ก.ย.56 เรื่อง การดำเนินการตามข้อเสนอแนะรายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

การจัดทำรายงานและการปรับปรุงรายการทางบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ ตร.

หนังสือ ตร. ที่ 0010.323/4005 ลง 16 ก.ย.56 เรื่อง การจัดทำรายงานและการปรับปรุงรายการทางบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ ตร.

หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.323/5185

หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.323/5185 เรื่อง เร่งรัดการจัดส่งรายงานค่าไฟฟ้าของหน่วยงาน ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th