ส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65

เลขที่หนังสือ
สงป. ที่ 0010.32/1046
ลงวันที่

หน่วยงานผู้เบิกที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อตรวจพบของ สตง.สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 จำนวน 21 หน่วย