รายงานเหตุล่าช้าสำหรับการส่งข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน ของ ตร. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 ให้ สตง.

เลขที่หนังสือ
สงป. ที่ 0010.32/1399
ลงวันที่

กำชับให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก ควบคุม กำกับดูแลและเร่งรัดดำเนินการตามจดหมายบันทึก สตง. ที่ ตผ 0049/21 ลง 23 ก.พ.65 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (จำนวน 14 หน่วย)