รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 ของ ตร. เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

เลขที่หนังสือ
หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/31
ลงวันที่

หน่วยงานผู้เบิกที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 ของ ตร. จำนวน 6 หน่วย