รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ต.ค.66

เลขที่หนังสือ
0010.34/2339
ลงวันที่

การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ต.ค.66