รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thaiประจำเดือน ก.ย.66

เลขที่หนังสือ
0010.34/2115
ลงวันที่

การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai (ภายในวันที่ 10 ต.ค.66)