มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชี

วันที่ 10 ต.ค.65 (เวลา 10.00 น.) พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์  อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก.กช. ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของกองบัญชี ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมกองบัญชี