ประชุมหารือร่วมกับกองการเงิน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงินของ สตง.

ลงวันที่

วันที่ 26 ม.ค.66 (เวลา 10.00 น.) พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์  อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก.กช. ประชุมหารือร่วมกับกองการเงิน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
รายงานการเงินของ สตง. สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.64 ณ ห้องประชุม กช. อาคาร 5 ชั้น 5