ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลยานพาหนะ เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64