ขอข้อมูลรายละเอียดบัญชีลูกหนี้เพื่อการจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566