กำชับการนำเข้าข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS ของสถานีวิทยุกระจายเสียง (ผบช.ตชด., ผบช.ภ.4, ผบช.ภ.5, ผบช.ภ.6, ผบช.ภ.8, ผบช.ภ.9, ผบช.ส., ผบก.ป., ผบก.กง. และ ผบก.สส.)

เลขที่หนังสือ
หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/1524
ลงวันที่

กำชับการนำเข้าข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS ของสถานีวิทยุกระจายเสียง (ผบช.ตชด., ผบช.ภ.4, ผบช.ภ.5, ผบช.ภ.6, ผบช.ภ.8, ผบช.ภ.9, ผบช.ส., ผบก.ป., ผบก.กง. และ ผบก.สส.)