การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai (ภายในวันที่ 10 ต.ค.65 )

เลขที่หนังสือ
0010.34.1963
ลงวันที่

การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai  (ภายในวันที่ 10 ต.ค.65 )