การตรวจสอบสินทรัพย์คงเหลือภาพรวม ตร. ณ วันที่ 30 ก.ย.64