การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 30 มิ.ย.66

เลขที่หนังสือ
0010.33/3706
ลงวันที่

การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 30 มิ.ย.66