การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.65 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., บ.ตร., ศยก., บช.ศ., ภ.5- ภ.9 และ ศปก.ตร.สน..)

เลขที่หนังสือ
กช.0010.33/31
ลงวันที่

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.65 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., บ.ตร., ศยก., บช.ศ., ภ.5- ภ.9 และ ศปก.ตร.สน..)