ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เลขที่หนังสือ
กช. 0010.311/1510
ลงวันที่

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กําหนดการฝึกอบรม ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ค.66 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ขอให้หน่วยงานผู้เบิกส่งข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี ในสังกัด ระดับ สว. ขึ้นไป หน่วยละ 1 นาย ระดับ รอง สว. หรือ ผบ.หมู่ หน่วยละ 1 นาย ทั้งนี้ ให้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฯ ผ่านระบบ Microsoft One Drive ภายในวันที่ 18 ก.ค.66 เวลา 16.00 น.