แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เลขที่หนังสือ
0010.33/ว15
ลงวันที่

หนังสือ ตร.ที่ 0010.33/ว15 ลง 5 เม.ย.61 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561