แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล

เลขที่หนังสือ
หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/2263
ลงวันที่

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล