แนวทางการดำเนินการหลังการตรวจสอบพัสดุประจำปี การตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai กับทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วย ณ วันสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.2566