แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง

เลขที่หนังสือ
0010.34/3599
ลงวันที่

แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 364 ลง 17 ส.ค.61 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS