เรื่อง เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลบัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร

เลขที่หนังสือ
0010.32/1170
ลงวันที่

หนังสือ ตร. ที่ 0010.32/1170 ลง 27 เม.ย. 61 เรื่อง เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลบัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 5101030101 และรหัสบัญชี 5101040202) เพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ ตร.