หลักเกณฑ์ทางบัญชีในการปิดหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS(17ก.ย.2553)

หลักเกณฑ์ทางบัญชีในการปิดหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS(17ก.ย.2553)