รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล