รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 ของ ตร. เพิ่มเติม

เลขที่หนังสือ
สงป. ที่ 0010.32/5264
ลงวันที่

รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 ของ ตร. เพิ่มเติม

ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 หน่วย ได้แก่ กง., รพ.ตร., บก.รน., บก.ตชด.ภาค 1, กก.ตชด.14, บช.น., บก.น.6, บก.น.9  ควบคุมกำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อเสนอแนะของ สตง. ให้แล้วเสร็จ และรายงานผลให้ตร. (ผ่าน กช.) ภายในวันที่ 25 ต.ค.65