รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน มิ.ย.67

เลขที่หนังสือ
0010.34/1520
ลงวันที่

การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน มิ.ย.67 ( ภายใน 10 ก.ค.67)