รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ธ.ค.66

เลขที่หนังสือ
0010.34/31
ลงวันที่

การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ธ.ค.66 (ภายใน 10 ม.ค.67)