รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ก.ค.66

เลขที่หนังสือ
0010.34/1656
ลงวันที่

การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai (ภายในวันที่ 10 ส.ค.66)