รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thaiประจำเดือน ส.ค.66

เลขที่หนังสือ
0010.34/1907
ลงวันที่

การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ส.ค.66 (ภายใน 10 ก.ย.66)