รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thaiประจำเดือน พ.ย.66

เลขที่หนังสือ
0010.34/2571
ลงวันที่

การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน พ.ย.66( ภายใน 10 ธ.ค.66)