ตามสั่งการ ผบ.ตร. ลง 23 ส.ค. 61 ท้ายหนังสือ สงป.ที่ 0010.32/3574 ลง 29 ส.ค. 61 เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ

เลขที่หนังสือ
0010.32/3574
ลงวันที่

ตามสั่งการ ผบ.ตร. ลง 23 ส.ค. 61 ท้ายหนังสือ สงป.ที่ 0010.32/3574 ลง 29 ส.ค. 61 เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ