ซักซ้อมแนวทางการบริหารพัสดุ (วัสดุคงเหลือ) และการบันทึกบัญชีวัสดุคงเหลือในระบบ New GFMIS Thai