ข่าวจากฝ่ายบัญชี2กช. ด่วนที่สุด ! พ.ศ. 2553

เลขที่หนังสือ
0010.331/ว 0046
ลงวันที่

ตามหนังสือ ตร. ที่ 0010.331/ว 0046 ลง 4 มิ.ย. 2553 เรื่อง การโอนล้างบัญชีพักสินทรัพย์ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นบัญชีสินทรัพย์ ให้หน่วยงานผู้เบิกถือปฏิบัติตามสั่งการ   ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.331/ว0124 ลง 11 ธ.ค. 2552 อย่างเคร่งครัด โดยให้ดำเนินการโอนล้างบัญชีพักสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ก.ค. 2553   หากตรวจสอบแล้วพบว่าหน่วยงานผู้เบิกหน่วยใด ไม่ปฏิบัติตามสั่งการดังกล่าวข้างต้น และทำให้มีผลกระทบกับการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ของ ตร. ในภาพรวม หัวหน้าหน่วยจะต้องรับผิดชอบนั้น

     ดังนั้น เพื่อให้การโอนล้างบัญชีพักสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และไม่เกิดผลกระทบกับการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ของ  ตร. ในภาพรวม     กช.สงป.    จึงเรียกข้อมูลบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ  GFMIS    ณ  4  มิ.ย.  2553   เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกตรวจสอบข้อมูล   และจัดส่งรายละเอียดของสินทรัพย์ตามแบบบันทึกการโอนล้างบัญชีพักสินทรัพย์ เป็นบัญชีสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย   เพื่อให้  บช.ต้นสังกัด    ดำเนินการโอนล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัวหรือเป็นค่าใช้จ่าย แล้วแต่กรณี  ในระบบ  GFMIS  ให้แล้วเสร็จภายใน  30   ก.ค.  2553