ขอให้จัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเพื่อประกอบการจัดทำต้นทุนผลผลิตของ ตร. ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

เลขที่หนังสือ
กช. ที่ 0010.32/1684-1695
ลงวันที่

ขอให้จัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเพื่อประกอบการจัดทำต้นทุนผลผลิตของ ตร. ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564