ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai”

เลขที่หนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/1343
ลงวันที่

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai” โดยขอให้ลงทะเบียนออนไลน์ ไม่เกินวันอังคารที่ 12 ก.ค.65 เวลา 12.00 น.