ขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการขอตกลงกระทรวงการคลัง

เลขที่หนังสือ
0010.322/1787
ลงวันที่

หนังสือ กช.สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/1787 ลง 7 พ.ย. 60 เรื่อง ขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการขอตกลงกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาการเก็บรักษาเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน เงินประกันทรัพย์สินเสียหาย และเงินบำรุงอาคารที่พักอาศัย ส่ง กช.สงป.ภายในวันที่ 10 พ.ย. 60