ขอข้อมูลประกอบการจัดทำต้นทุนผลผลิตของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เลขที่หนังสือ
กช. ที่ 0010.32/1564-1567, 1569, 1571 - 1581, 1583, 1585-1586
ลงวันที่

ขอข้อมูลประกอบการจัดทำต้นทุนผลผลิตของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565