กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 ของ ตร.

เลขที่หนังสือ
ตร. ที่ 0010.32/2348
ลงวันที่

กำชับให้หน่วยงานที่ยังดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ สตง. ไม่แล้วเสร็จทั้ง 11 หน่วย เร่งรัดดำเนินการโดยเร็ว และแจ้งผลการดำเนินการให้ ตร. (ผ่าน สงป.) ทราบ ภายในวันในวันที่ 8 ก.ค.65