กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เลขที่หนังสือ
ตร. ที่ 0010.32/1733
ลงวันที่

หน่วยเบิกจ่ายที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อเสนอแนะฯ ปี 2566 จำนวน 9 หน่วย