กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสตง. (18พ.ย.2553)

ลงวันที่

กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสตง.จากการตรวจสอบรายงานการเงินปีงบประมาณพ.ศ.2552ของตร.(18พ.ย.2553)