กำชับแนวทางปฏิบัติในการบันทึกรับและนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ กทม.

เลขที่หนังสือ
หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/1944
ลงวันที่

กำชับแนวทางปฏิบัติในการบันทึกรับและนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ กทม.