กำชับการปรับปรุงรายการทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

เลขที่หนังสือ
หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/1542
ลงวันที่

กำชับการปรับปรุงรายการทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ